zamówienie na:

usługa ochrony osób i mienia

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 26 lutego 2007
wynik postępowania: Oferta najkorzystniejsza - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CORTEX Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz data podpisania umowy 14.03.2007 
DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY
ul. ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, tel./fax 052 322 86 36
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY (poniżej 60.000 euro)
na usługę ochrony osób i  mienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, całodobowej    ochrony osób i mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Bydgoszczy. Dozór mienia, w okresie od 01.04.2007 r. do 31.03.2008 r., nieruchomości     zabudowanej, położonej  przy ul. Ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy wraz z budowlami i budynkami   na niej posadowionymi obejmującymi między innymi: budynek główny, budynek magazynowo-    gospodarczy oraz garaże i wiaty.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisano w SIWZ
2. Przedmiot zamówienia wg CPV – 74610000-8 (usługi ochroniarskie)
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia,  odbierać można   osobiście w siedzibie Centrum   przy ul. ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy,  I piętro pok. 233 - bezpłatnie lub za zaliczeniem     pocztowym.
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) -dostępna na stronie internetowej:   bip.rckik-bydgoszcz.com.pl                 
4. Termin realizacji zamówienia:
     Umowa zawarta zostanie na czas określony i obowiązywać będzie od 01.04.2007 r. do  31.03.2008 r
5.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest mgr Anna Majewska oraz Józef Sobucki tel.   052 322 86 36,
6.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w  siedzibie Centrum przy ul. ks. Markwarta 8 w   Bydgoszczy- sekretariat (I piętro pokój 229) do dnia  26.02.2007 roku do godz. 10:00. Koperta    musi być oznaczona: „Przetarg – ochrona osób i mienia  - oferta ”.
7.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum przy ul. ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy dnia    26.02.2007 roku o godz. 10:15  pok. 106.
8.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty brutto   - 100 % 
9.   Wymagania stawiane wykonawcom:
      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a/   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
      Uszczegółowienie warunku:
     Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie ochrony osób i mienia.
b/   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
      Uszczegółowienie warunku:
      Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- muszą to być osoby posiadające co najmniej licencję pierwszego stopnia.
c/   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
      Uszczegółowienie warunku:
      - Wykonawca nie może zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na rzecz Urzędu      Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS.
      - Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu     prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia potwierdzające,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
d/   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i  oświadczeniach, wymienionych w  rozdziale V pkt 1  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Wadium  nie jest wymagane.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
 
SIWZ (155kB) word

informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej (27kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Majewska (15 lutego 2007, 14:58:37)

Ostatnia zmiana: Anna Majewska (21 marca 2007, 14:24:49)
Zmieniono: data podpisania umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2724