zamówienie na:

Odczynniki do badań serologicznych

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2007
wynik postępowania: Umowy podpisano 15.06.2007 r. z Proplasma Sp. z o.o. ul. Ludwinowska 17k 02-856 Warszawa oraz z Hydrex Przesiębiorstwo Techniczno-Handlowe Sp. z o.o., ul. Zana 4 04-313 Warszawa 
DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY
ul. ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, tel./fax 052 322 86 36
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY (poniżej 60.000 euro)
na dostawę odczynników do badań serologicznych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  odczynników do badań serologicznych. Przedmiot     zamówienia został podzielony na 5 pakietów, dla których zamawiający dopuszcza możliwość     składania ofert częściowych.   
Szczegółowy opis pakietów z podaniem asortymentu oraz ilości:
      Pakiet I.
        - odczynnik poliklonalny anty-s                                                     90 ml
      - odczynnik poliklonalny anty-Fya                                                    80 ml
        - odczynnik poliklonalny anty-Fyb                                                  90 ml
     Pakiet II.
      - odczynnik monoklonalny anty-c                                                   200 ml
        - odczynnik monoklonalny anty-C                                                200 ml
        - odczynnik monoklonalny anty-e                                                 200 ml
        - odczynnik monoklonalny anty-E                                                 200 ml
      - odczynnik monoklonalny anty-Cw                                                 200 ml 
      - odczynnik monoklonalny anty- A1                                                  70 ml
      - odczynnik monoklonalny anty-D IgM (klon RUM)                          3000 ml
      - odczynnik monoklonalny anty-D IgM (II klon)                                200 ml
        - odczynnik monoklonalny anty-D IgM+IgG (np. BLEND)                1000 ml
     Pakiet III.
      - odczynnik monoklonalny anty-S                                                  150 ml 
        - odczynnik monoklonalny anty-K                                                200 ml  
        - odczynnik monoklonalny anty-M                                               130 ml             
        - odczynnik monoklonalny anty-N                                                120 ml  
        - odczynnik monoklonalny anty-H                                                  30 ml
      - odczynnik monoklonalny anty-Jka                                               140 ml
        - odczynnik monoklinalny anty-Jkb                                              130 ml
     Pakiet IV.
      - odczynnik monoklonalny anty-A-klon I                                      1500 ml 
      - odczynnik monoklonalny anty-A-klon II                                     1500 ml  
      - odczynnik monoklonalny anty-B- klon I                                     1500 ml
        - odczynnik monoklonalny anty-B- klon II                                  1500 ml
    Pakiet V.
      - odczynnik monoklonalny anty-P1                                                 140 ml
        - odczynnik monoklinalny anty-Lea                                              140 ml
        - odczynnik monoklinalny anty-Leb                                              140 ml
      - odczynnik monoklonalny anty-k                                                    80 ml            
 
    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisano w SIWZ
2. Przedmiot zamówienia wg CPV –  24496100-8 (odczynniki do klasyfikacji grup)                                                     
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia,  odbierać można   osobiście w siedzibie Centrum     przy ul. ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy,  I piętro pok. 233 - bezpłatnie lub za zaliczeniem     pocztowym.
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) -dostępna na stronie internetowej:    bip.rckik-bydgoszcz.com.pl                
4.  Termin realizacji zamówienia -Umowa zawarta zostanie na czas określony – do 30.05.2008r.
5.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest mgr Anna Majewska tel. 052 322 86 36  oraz mgr Hanna Benkowska oraz inż. Benona Nowak -  tel. 052 322-18-71 do 74.   
6.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w  siedzibie Centrum przy ul. ks. Markwarta 8 w    Bydgoszczy- sekretariat (I piętro pokój 229) do dnia  30.05.2007 r do godz. 10:00. Koperta    musi być oznaczona:
     „Przetarg  Nieograniczony na dostawę odczynników do badań serologicznych - oferta”
7.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum przy ul. ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy dnia 
     30.05.2007 roku o godz. 10:15  pok. 106.
      8.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:     
                                                  –cena -100%                                                                             
      9.   Wymagania stawiane wykonawcom:
      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy    nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i osobami   zdolnymi do wykonania zamówienia,     
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i  oświadczeniach, wymienionych w  rozdziale V pkt 1  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Wadium  nie jest wymagane.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
 
 
 
                                                                               Dyrektor Regionalnego Centrum 
                                                                  Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
                                                                                      mgr Paweł Wojtylak

SIWZ (226kB) word
DAA-38-12/ZP/2007                                                     Bydgoszcz  2007-05-24  
 
 
 
 
Zamawiający
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz
                                                                          
                                          
dot. Przetargu nieograniczonego nr 12/ZP/2007  na dostawę odczynników do badań serologicznych
 
 
       Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz 1163 ze zm) Zamawiający modyfikuje SIWZ dotycząca przedmiotu zamówienia opisując bardziej szczegółowo odczynnik monoklonalny anty D IgM.    
 
       Jednocześnie Zamawiający informuje, iż  modyfikacja treści SIWZ nie wymaga wprowadzenia szczególnych zmian w ofertach, w związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.
 
 
 
 
                                            Dyrektor RCKIK w Bydgoszczy                                
                                                        mgr Paweł Wojtylak
 
Modyfikacja SIWZ (227kB) word

Odpowiedź na pytania do SIWZ (39kB) word

Odpowiedź na pytanieII (39kB) word

informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej (36kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Majewska (21 maja 2007, 15:09:07)

Ostatnia zmiana: Anna Majewska (28 czerwca 2007, 13:22:26)
Zmieniono: Informacja dot. podpisania umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2912