zamówienie na:

Dostawa odczynników oraz dzierżawa urządzeń wraz z niezbędnymi akcesoriami i materiałami zużywalnymi koniecznymi do wykonania badań wykrywających RNA HIV + RNA HCV + DNA HBV metodami biologii molekularnej

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 133 000 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2009  10:15
wynik postępowania: Umowę podpisano dnia 30.03.2009 r. z Roche Diagnostics Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B 01-531 Warszawa 
Ogłoszenie o zamówieniu
                  PRZETARG NIEOGRANICZONY (powyżej 133.000 euro)
 
                                                                                       Nr sprawy - 2/ZP/2009
 
SEKCJA I INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCEGO
 
1.Nazwa i adresy:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
ul. ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, POLSKA
tel./fax 052 322 86 36
adres strony internetowej: www.rckik-bydgoszcz.com.pl
Osoba do kontaktów oraz E-mail:
Anna Majewska    zaopatrzenie@rckik-bydgoszcz.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
ul. ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, tel./fax 052 322 86 36
SIWZ i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: jak wyżej
Oferty należy przesłać na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
ul. ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz,
2. Rodzaj instytucji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przedmiot działalności – zdrowie
Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających
 
SEKCJA  II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
1.Nazwa nadana zamówieniu:
 Dostawa  odczynników oraz dzierżawa urządzeń wraz z niezbędnymi akcesoriami i materiałami zużywalnymi koniecznymi do wykonania badań wykrywających RNA HIV + RNA HCV + DNA HBV metodami biologii molekularnej
2.Rodzaj zamówienia i miejsce realizacji: Dostawy –kupno
Miejsce- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
ul. ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz,
3. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Krótki opis zamówienia:
1.  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa  odczynników oraz dzierżawa urządzeń wraz z niezbędnymi akcesoriami i materiałami zużywalnymi a także systemami sterującymi i oprogramowaniem koniecznymi do wykonania badań wykrywających RNA HIV + RNA HCV + DNA HBV automatycznymi metodami biologii molekularnej dla  140000 donacji w pojedynczych donacjach lub w pulach maksymalnie do 6 donacji.     
2.   Przedmiot zamówienia wg CPV  - 33696200-7 (odczynniki do badania krwi)   
                                                           - 38434520-7 (analizatory krwi)
                                                           - 33124130-5 (wyroby diagnostyczne) 
5. Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): NIE
6. Podział na części: Nie
7. Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE
8. Wielkość i zakres zamówienia:
1.  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa  odczynników oraz dzierżawa urządzeń wraz z niezbędnymi akcesoriami i materiałami zużywalnymi a także systemami sterującymi i oprogramowaniem koniecznymi do wykonania badań wykrywających RNA HIV + RNA HCV + DNA HBV automatycznymi metodami biologii molekularnej dla  140000 donacji w pojedynczych donacjach lub w pulach maksymalnie do 6 donacji.     
2.   Przedmiot zamówienia wg CPV  - 33696200-7 (odczynniki do badania krwi)   
                                                           - 38434520-7 (analizatory krwi)
                                                    - 33124130-5 (wyroby diagnostyczne) 
          Szacunkowa wartość 1.190.993 euro
          Inne opcje – nie dotyczy
9. Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Zakończenie 31.08.2011 r.
 
SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
                          EKONOMICZNYM,FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
1.Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 25.000 zł
2. Główne warunki finansowania i płatności: Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego podany w SIWZ.
 
3. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Nie dotyczy
4. Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: NIE
 
5. Warunki udziału (sytuacja podmiotowa wykonawców, zdolność ekonomiczna,
     finansowa i techniczna) oraz sposób oceny warunków:
  O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a/   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
       Uszczegółowienie warunku
      Wykonawcy posiadający aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej
b/   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c/   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 
 
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć wraz z ofertą  następujące oświadczenia lub dokumenty:
a/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do     ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem    terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia     albo składania ofert
b/ aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie   określonym w art. 24 ust. 1 pkt    4- 8  ustawy , wystawionej  nie  wcześniej niż 6 miesięcy     przed upływem terminu składania    wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o  udzielenie zamówienia albo składania   ofert -( informacja dotycząca osób),
c/ aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  pkt 9    ustawy, wystawionej nie wcześniej  niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o     dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania  ofert –    ( informacja dotycząca podmiotów zbiorowych),
d/ wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania    o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,      odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia,     z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia     dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie, którego wzór     stanowi  załącznik nr 3
e/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego    potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz    składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane    prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w    całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed     upływem  terminu składania wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie     zamówienia   albo składania  ofert.
f/ oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1     ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2     w/w ustawy, którego wzór stanowi  załącznik nr 1 do SIWZ,
 
6. Zamówienie zastrzeżone: NIE
 
SEKCJA IV PROCEDURA
 
1. Rodzaj procedury: otwarta 
2. Kryteria udzielenia zamówienia:
    - cena – 96%
    - % oznaczeń, które można wykonać w poj. Donacjach – 4 %
3. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: NIE
4. Nr referencyjny sprawy: -2/ZP/2009
5. Poprzednie publikacje dot. tego samego zamówienia- NIE                         
6. Termin składania wniosków dot. uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:
    25.02.2009 godz. 09:00,  dokumenty są wydawane bezpłatnie
7. Termin składania ofert lub wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
     25.02.2009 godz. 10:00
8. Język, w którym można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
    postępowaniu: Język polski
 
9. Minimalny okres, w którym oferent będzie związanym ofertą: 60 dni od ustalonej daty
    składania ofert
10. Warunki otwarcia ofert:
      Otwarcie ofert nastąpi dnia  25.02.2009 r. do godz. 10:15 w Siedzibie Zamawiającego
      Bydgoszcz ul. Ks. Markwarta 8
      Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert:
                                                                                     - członkowie komisji przetargowej
 
SEKCJA VI INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 
1 Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE
2. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków wspólnotowych: NIE
3. Informacje dodatkowe: brak
4 Procedury odwoławcze:
    Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze – Krajowa Izba Odwoławcza ,
     Warszawa-Polska.
    Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne – Nie dotyczy
    Składanie odwołań - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie
    10 dni od dnia  rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie
    przekazując jego  kopię Zamawiającemu.
 
 
Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 15.01.2009 r.
 
       SIWZ udostępniona zostanie na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
 
 
                                                                          Dyrektor RCKIK w Bydgoszczy
                                                                                       mgr Paweł Wojtylak

informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej (35kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Majewska (15 stycznia 2009, 12:55:45)

Ostatnia zmiana: Anna Majewska (14 kwietnia 2009, 08:15:14)
Zmieniono: Informacja o podpisaniu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3151