zamówienie na:

bony towarowe o nominałach 50 zł w ilości 542 sztuk

zamawiający: RCKiK Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2004
wynik postępowania: Wygrała firma Sodexho PASS Polska Sp.z o.o., ul. Ostroroga 24E 01-163 Warszawa. Wartość umowy brutto 27.100,00 zł  
 

KRWIODAWSTWA

I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY

 

ul. ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, tel./fax 322 86 36

 

ogłasza

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

(poniżej 60.000,00 EURO)

 na zakup i dostawę bonów towarowych

 o nominałach po 50 zł w ilości 542 sztuk

1. Przedmiot zamówienia oraz warunki uczestnictwa opisane zostały

    w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą odbierać można

    osobiście (cena 1 egz. SIWZ wynosi 10,00 zł) w siedzibie Centrum przy ul.

    ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy,  I piętro pok. 233 , za zaliczeniem

    pocztowym. (cena 1 egz. SIWZ  wynosi 19,65 zł) brutto lub pocztą

    elektroniczną (bezpłatnie)                  

2. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 15.01.2005 r.

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest mgr Anna Majewska,

     tel. 322-86-36

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w  siedzibie Centrum przy ul. 

    ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy- sekretariat (I piętro pokój 229) do dnia 

    22.12.2004 roku do godz. 10:00. Koperta musi być oznaczona: Oferta na 

    zakup i dostawę bonów towarowych ”.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum przy ul. ks. Markwarta 8

w Bydgoszczy dnia 22.12.2004 roku o godz. 10:15  pok. 106.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

     – cena oferty brutto   ( rozumiana jako wartość bonów + prowizja )                       – 60 %

   - ilość sklepów spożywczo-przemysłowych, w których można realizować bony      - 40 %                                                   

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych.

9.  Wymagania stawiane oferentom:

Oferenci przedstawią:

- oświadczenia o nie karalności oraz o nie zaleganiu z opłatami, podatkami, składkami,

- wykaz sklepów spożywczo-przemysłowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w których mogą być realizowane bony

Spełnienie warunków sprawdzone będzie na podstawie przedstawionych oświadczeń

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Wadium nie jest wymagane.

 

 

Bydgoszcz, dnia 8.12.2004 roku.

metryczka


Opublikował: Anna Majewska (8 grudnia 2004, 13:45:24)

Ostatnia zmiana: Anna Majewska (14 marca 2005, 11:35:10)
Zmieniono: Wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2931