zamówienie na:

Roztwory wzbogacające i/lub płyny infuzyjne

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp
nr sprawy: 1-ZP-2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 26 lutego 2021  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte 09.03.2021 z: Pakiet I, II,IV - Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 22; 54-405 Wrocław Pakiet III - Novohemo KE Nyczka Sp. J. ul. Mydlana 1; 51-502 Wrocław 
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Roztwory wzbogacające i/lub płyny infuzyjne
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
1.3.) Oddział zamawiającego: Zamawiający
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293670
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Księdza Ryszarda Markwarta
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-015
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.7.) Numer telefonu: +48523228636
1.5.8.) Numer faksu: +48523228636
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krew@rckik-bydgoszcz.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-bydgoszcz.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Roztwory wzbogacające i/lub płyny infuzyjne
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d55d5413-71d8-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008619/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008619/01 z dnia 2021-02-18
2021-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-18 13:57
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007705/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Płyny i roztwory fozjologiczne
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
bip.rckik-bydgoszcz.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi/ oraz Regulaminie ePUAP.Dokumenty
elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email krew@rckikbydgoszcz.
com.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ część XXXV Klauzula informacyjna
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008619/01 z dnia 2021-02-18
2021-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
wynikająca z art 13 RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Pakiet I - Przedmiotem zamówienia jest dostawa roztworów wzbogacających do
przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych (PAS-E) o objętości 280ml w ilości 15.000 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33692500-2 - Płyny dożylne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę
punktów obliczonych wg wzoru:P= C + W + Dgdzie:P- liczba punktówC – liczba punktów otrzymanych
w kryterium cenaW – liczba punktów otrzymanych w kryterium termin ważnościD – liczba punktów
otrzymanych w kryterium termin dostawy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008619/01 z dnia 2021-02-18
2021-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg
wzoru:P= C + W + Dgdzie:P- liczba punktówC – liczba punktów otrzymanych w kryterium cenaW
– liczba punktów otrzymanych w kryterium termin ważnościD – liczba punktów otrzymanych w
kryterium termin dostawy
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet II - Przedmiotem zamówienia jest dostawa roztworów wzbogacających do
przechowywania Koncentratu Krwinek Czerwonych SAG-M o objętości 100 ml – w ilości 120 szt.
oraz 250 ml w ilości 120 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33692500-2 - Płyny dożylne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę
punktów obliczonych wg wzoru:P= C + W + Dgdzie:P- liczba punktówC – liczba punktów otrzymanych
w kryterium cenaW – liczba punktów otrzymanych w kryterium termin ważnościD – liczba punktów
otrzymanych w kryterium termin dostawy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008619/01 z dnia 2021-02-18
2021-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg
wzoru:P= C + W + Dgdzie:P- liczba punktówC – liczba punktów otrzymanych w kryterium cenaW
– liczba punktów otrzymanych w kryterium termin ważnościD – liczba punktów otrzymanych w
kryterium termin dostawy
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet III - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4% cytrynianu sodu a`250ml w ilości 10.000
szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33692500-2 - Płyny dożylne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę
punktów obliczonych wg wzoru:P= C + W + Dgdzie:P- liczba punktówC – liczba punktów otrzymanych
w kryterium cenaW – liczba punktów otrzymanych w kryterium termin ważnościD – liczba punktów
otrzymanych w kryterium termin dostawy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008619/01 z dnia 2021-02-18
2021-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg
wzoru:P= C + W + Dgdzie:P- liczba punktówC – liczba punktów otrzymanych w kryterium cenaW
– liczba punktów otrzymanych w kryterium termin ważnościD – liczba punktów otrzymanych w
kryterium termin dostawy
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet IV - Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynu antykoagulacyjnego ACD-A a`500 ml w
ilości 3000 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33692500-2 - Płyny dożylne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę
punktów obliczonych wg wzoru:P= C + W + Dgdzie:P- liczba punktówC – liczba punktów otrzymanych
w kryterium cenaW – liczba punktów otrzymanych w kryterium termin ważnościD – liczba punktów
otrzymanych w kryterium termin dostawy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 58,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008619/01 z dnia 2021-02-18
2021-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg
wzoru:P= C + W + Dgdzie:P- liczba punktówC – liczba punktów otrzymanych w kryterium cenaW
– liczba punktów otrzymanych w kryterium termin ważnościD – liczba punktów otrzymanych w
kryterium termin dostawy
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Opis Przedmiotu Zamówienia - Umowa Jakościowa – załączniki nr od 3-6 do SWZ (w zależności
od składanego Pakietu)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP)2. Formularz oferty3. Formularze cenowe4. Pełnomocnictwo upoważniające do
złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia; 6. Zaleca się dołączenie aktualnego dokumentu potwierdzającego
zasady reprezentacji wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008619/01 z dnia 2021-02-18
2021-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zmian i warunki zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy -
Załącznik nr 7 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-26 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008619/01 z dnia 2021-02-18
2021-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy


Dyrektor RCKiK w Bydgoszczy
mgr Paweł Wojtylak

{1}
SWZ - załączniki (71kB) word
Instrukcja użytkownika systemu MiniPortal (2828kB) pdf
Odpowiedzi na pytania do SWZ (296kB) pdf
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (232kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (265kB) pdf
Informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej (675kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wiesława Raszkowska
Opublikował: Anna Majewska (18 lutego 2021, 14:38:19)

Ostatnia zmiana: Anna Majewska (23 lipca 2021, 13:27:19)
Zmieniono: Usunięcie SWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 234