zamówienie na:

Zestawy do automatycznej plazmaferezy i cytaferezy wraz z dzierżawą urządzeń

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 5-ZP-2021
wartość: wartości równa lub przekraczająca progi unijne
termin składania ofert: 10 czerwca 2021  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte dnia 07.07.2021 z: Pakiet I:Novohemo K.E. Nyczka Sp. J. ul. Mydlana 1; 51-502 Wrocław Pakiet II:Haemo Sp. z o.o.; ul. J. Hallera 1G; 41-407 Imielin; Pakiet III i IV: Terumo BCT Polska Sp. z o.o. ul. Hutnicza 14; 40-241 Katowice