zamówienie na:

2 samochody osobowo-dostawcze

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 24 listopada 2005
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono - złożono jedną ofertę, która podlegała wykluczeniu. 
  DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY
ul. ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, tel./fax 322 86 36
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
(poniżej 60.000,00 EURO)
na zakup samochodów osobowo - dostawczych
1.      Przedmiot zamówienia:
Zakup 2 samochodów osobowo-dostawczych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ
- Przedmiot zamówienia wg CPV – 34136000-9 (samochody półciężarowe)
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia,  odbierać można   osobiście (cena 1 egz. SIWZ wynosi 10,00 zł) w siedzibie Centrum przy ul. ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy,  I piętro pok. 233 , za zaliczeniem  pocztowym. (cena 1 egz. SIWZ  wynosi 19,65 zł) brutto.
Prośbę o SIWZ można przysłać za pomocą fax-u lub e-mail                    
3. Umowa zostanie zawarta na czas określony .
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest mgr Anna Majewska, oraz Józef Sobucki tel. 322-86-36
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w  siedzibie Centrum przy ul. ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy- sekretariat (I piętro pokój 229) do dnia  24.11.2005 roku do godz. 10:00. Koperta musi być oznaczona: „Przetarg- Samochody osobowo-dostawcze - oferta ”.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum przy ul. ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy dnia 24.11.2005 roku o godz. 10:15  pok. 106.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   
– ogólna wartość oferty brutto                                             - 90 %
- koszty eksploatacji                                                             - 10 %
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych.
10.  Wymagania stawiane oferentom:
 Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a/   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b/   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
c/  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
d/   nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie przedłożonych dokumentów i  oświadczeń, wymienionych w  rozdziale V pkt 1 niniejszej SIWZ.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
12. Wadium nie jest wymagane.
 
Bydgoszcz, dnia 9.11.2005 r.
 
 

metryczka


Opublikował: Anna Majewska (9 listopada 2005, 14:26:56)

Ostatnia zmiana: Anna Majewska (20 stycznia 2006, 09:22:28)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3036