zamówienie na:

zamawiający:
tryb zamówienia:
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 1 stycznia 1970
DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY
ul. ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, tel./fax 052 322 86 36
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY (poniżej 60.000 euro)
na dostawę tamponików do dezynfekcji skóry
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tamponików do dezynfekcji skóry przed iniekcjami w ilości   546.000 sztuk.
    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisano w SIWZ
2. Przedmiot zamówienia wg CPV –  24431600-0 (środki antyseptyczne i dezynfekcyjne)                                      
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia,  odbierać można   osobiście w siedzibie Centrum
     przy ul. ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy,  I piętro pok. 233 - bezpłatnie lub za zaliczeniem       pocztowym.
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) -dostępna na stronie internetowej:  bip.rckik-bydgoszcz.com.pl                
4.  Termin realizacji zamówienia -Umowa zawarta zostanie na czas określony – do 15.02.2008 r.
5.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest mgr Anna Majewska              tel. 052 322 86 36     oraz lek. med. Hanna Górnicka tel. 052 322 18 71.   
6.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w  siedzibie Centrum przy ul. ks. Markwarta 8 w   Bydgoszczy- sekretariat (I piętro pokój 229) do dnia  27.04.2007 roku do godz. 10:00. Koperta   musi być oznaczona: „Przetarg – Tamponiki do dezynfekcji skóry  - oferta ”.
7.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum przy ul. ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy dnia 
     27.04.2007 roku o godz. 10:15  pok. 106.
8.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:    –cena-100 %                                                                    

9.   Wymagania stawiane wykonawcom:
      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy   
    nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i osobami 
    zdolnymi do wykonania zamówienia,     
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust 1 i 2     ustawy Prawo zamówień publicznych,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i  oświadczeniach, wymienionych w  rozdziale V pkt 1  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Wadium  nie jest wymagane.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
 
                                                                                               

metryczka


Opublikował: Anna Majewska (17 kwietnia 2007, 13:20:42)

Ostatnia zmiana: Anna Majewska (17 kwietnia 2007, 14:50:30)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1763