zamówienie na:

DOSTAWA CYFROWEGO CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO WRAZ Z ODCZYNNIKAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI WYKONYWANIE OZNACZEŃ

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 7-ZP-2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 10 czerwca 2021  11:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.